Epilepsie se nesmíme bát.

Společnost E vydává vzdělávací balíček pro pedagogy.

Mezinárodní den epilepsie slavíme v pondělí 12. února. Je jedinečnou příležitostí, jak otevřít diskuzi o nemoci, kterou trpí zhruba 1 ze 100 lidí. Přesto však zůstává velkým společenským tabu a pojí se s ní řada mýtů. Prvním místem, kde by se o epilepsii mělo začít intenzivně mluvit, jsou základní a střední školy.

U příležitosti Mezinárodního dne epilepsie vydává Společnost E, nezisková organizace, která se již 27 let věnuje pomoci lidem s epilepsií, vzdělávací balíček pro pedagogy “Nebojte se epilepsie”. Balíček obsahuje výukové materiály pro žáky i učitele, vzdělávací film “Upadni a choď” i spoty o první pomoci při epileptickém záchvatu, které byly součástí nedávné kampaně #zadnoupaniku.

“Vydáním balíčku chceme zdůraznit důležitost osvěty a vzdělávání. To jsou nejúčinnější zbraně, které zatím máme k dispozici proti bariérám, které epilepsie lidem v životě vytváří,”  říká k tématu Alena Červenková, ředitelka organizace. Celý balíček lze bezplatně stáhnout na webu Společnosti E: www.spolecnost-e.cz/pro-pedagogy.

Dítě s epilepsií a škola? Hlavní je otevřená komunikace.

Co je důležité ošetřit, pokud je ve školním kolektivu dítě s epilepsií? “Učitel by si měl osvojit základní znalosti o této nemoci. Vědět, k jakým situacím může ve třídě dojít, jak může tato nemoc ovlivnit emoční, sociální i tělesný vývoj dítěte, a jaký může mít vliv na jeho učení,” říká PhDr. Lenka Hulanová, dětská psycholožka, která se Společností E dlouhodobě spolupracuje.

“Důležitá je komunikace učitele s rodiči dítěte. Právě ti jsou nejlepším zdrojem informací. Někteří rodiče se mohou obávat, že se k jejich dítěti bude učitel nebo spolužáci chovat necitlivě, pokud se o jeho onemocnění dozví. Je to však právě naopak. Větší informovanost učitelů a žáků ve třídě, vede k většímu porozumění a pochopení na všech stranách. Dítě s epilepsií pak ve třídě nezažívá tak velký stres a diskomfort,” vysvětluje Hulanová.

To potvrzují i slova jednoho z mnoha rodičů, který se Společností E spolupracuje: „Tomáš měl štěstí na paní učitelku i na kolektiv, který je úžasný – děti jsou spolu od první třídy. Když se mu přihodí záchvat, přiběhnou, podrží ho za ruku, počkají, až to přejde, a běží za paní učitelkou, že ‚Radek už to, paní učitelko, zase měl!“

S epilepsií se dá plnohodnotně žít

“Řada lidí si o epilepsii myslí, že se jedná o duševní poruchu. Tak to ale není. Jde o neurologické onemocnění, které se může objevit kdykoliv během života,” vysvětluje podstatu nemoci Alena Červenková.

Život s epilepsií vyžaduje více úsilí. Ve většině případů se dá ale zvládnout a onemocnění není výraznou překážkou pro rodinný ani pracovní život. Klíčovou roli hraje přístup okolí. Bez podpůrného a informovaného prostředí v rodině, mezi přáteli a v pracovním či školním kolektivu, se dají důsledky epilepsie zvládnout jen stěží.

Strach z epileptických záchvatů

Největší strach mají lidé z tzv. “velkých“ epileptických záchvatů, které mohou někdy vypadat děsivě a provází je ztráta vědomí, křeče i pěna u pusy. Ve většině případů ale záchvaty probíhají mnohem méně dramaticky a projevují se třeba jen pouhým “zahleděním”, brněním nebo krátkodobými výpadky paměti. 70 % nemocných navíc dlouhodobě záchvaty nemá, díky užívání předepsaných léků – tzv. antiepileptik.

“Lidé by měli vědět, jak se při epileptickém záchvatu zachovat. Důležité je ale také to, že lidem s epilepsií nejvíce prospějeme, budeme-li je brát takové, jací jsou, a nebudeme se jejich nemoci bát. Právě to je potřeba vysvětlovat dětem už na základních školách,” uzavírá téma Alena Červenková.

Kontakty pro média:

Alena Červenková
Ředitelka Společnosti E
alena.cervenkova@spolecnost-e.cz, 607 859 301

Jožka Petr
BARD PR
jozka@bardpr.cz, 728 563 768

Vzdělávací balíček pro učitele ke stažení: www.spolecnost-e.cz/pro-pedagogy
________________

The International Day of Epilepsy is celebrated on Monday 12 February. It is a unique opportunity to open a discussion of the disease suffered by about 1 in 100 people. Nevertheless, it remains a great social taboo and many myths are associated with it.

The first place where epilepsy should be intensively spoken about is primary and secondary schools.  On the occasion of the International Day of Epilepsy, E Company, a non-profit organization that has been dedicated to helping people with epilepsy, will publish a training package for educators “Do not be afraid of epilepsy”.

The pack includes educational materials for pupils and teachers, the film “Get Off and Go” as well as First Aid Epileptic Seizures that were part of the recent #Padno Campaign.  

“By publishing the package, we want to emphasize the importance of education and education. These are the most effective weapons we have against the barriers that epilepsy creates in people, “says Alena Červenková, director of the organization. The whole package can be downloaded free of charge from the Company E: www.spolecnost-e.cz/pro-pedagogy.